Przejdź do treści
headerimg-perspektywy-2023-rekrutacja
Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Treść

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-09-24
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Skróty klawiaturowe

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-09-24
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim.
 • E-mail: zso@glogow-mlp.pl
 • Kontaktować się można również z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu: +48177897252

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim
 • Adres: ul. S. Wyszyńskiego 2, 36-060 Głogów Małopolski
 • E-mail: zso@glogow-mlp.pl
 • Telefon: +48177897252

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Istnieją dwa dostępne wejścia do budynku szkoły, wejście główne jest zaopatrzone w podjazd dla niepełnosprawnych. Na terenie szkoły przy obu wejściach są miejsca parkingowe, z brakiem wyznaczenia miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

2. Szkoła ma 3 kondygnacje - parter, I piętro, II piętro. Poszczególne kondygnacje połączone są schodami, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wind.

3. Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

4. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

105283