Przejdź do treści
headerimg-perspektywy-2023-rekrutacja
Przejdź do stopki

Zapytanie ofertowe

Treść

                                             Głogów Młp., 05.07.2023 

Zapytanie ofertowe ZP/1/2023 

na usługę:  

PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGOWA) 

DLA MŁODZIEŻY UCZĘSZCZAJĄCEJ 

DO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GŁOGOWIE MŁP. 

 W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp. 

Ul. Wyszyńskiego 2 

36-060 Głogów Młp. 

NIP: 517 03 71 206 

REGON: 36 23 03 510 

      Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim zaprasza potencjalnych wykonawców do składania ofert na realizację usługi przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa) dla  młodzieży uczęszczających do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim w roku szkolnym 2023/2024 

 

  1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest „ Przygotowanie oraz dostarczenie gorącego posiłku: dania obiadowe z kompotem ( zupa lub/i drugie danie) w roku szkolnym 2023/2024 

Średnio dzienne zapotrzebowanie ilościowe na posiłki będzie wynosiło 20 obiadów i dotyczyć będzie uczniów w wieku 14- 19 lat. 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych obiadów w trakcie trwania roku szkolnego. O każdej zmianie na bieżąco szkoła będzie informować Zleceniobiorcę do godziny 9:00 każdego dnia. 

 W przypadku szczególnych okoliczności związanych np. z przejściem pracy szkoły na inny tryb nauczania niż stacjonarny , zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania dostarczania wszystkich obiadów.  

Wykonawca dostarczał będzie na początku każdego miesiąca jadłospis do akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania jakości obiadów zgodnie z przedstawionym jadłospisem. 

Zamawiający przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z usług stołówki szkolnej. 

 

  1. Termin realizacji zamówienia: 

- rok szkolny 2023/2024 od dnia  11 września 2023 do 07 czerwca 2024 r. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii szkolnych i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od zajęć lekcyjnych. 

 

 

  1. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp., ul Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 

36-060 Głogów Młp.,  sekretariat szkoły, tel. 17 789 72 52 , strona internetowa www.slo.edu.pl 

 

  1. Kryteria wyboru ofert:  

-najniższa cena, 

- urozmaicony jadłospis 

 

  1. Warunki niezbędne do spełnienia przez Wykonawcę: 

  1. zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który : 

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

-posiada wiedzę i doświadczenie oraz sytuację ekonomiczną i finansową gwarantującą wykonanie zamówienia, 

-dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, w tym minimum jednym pojazdem 

spełniającym wymagane przepisy w zakresie przewozu żywności i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

  1. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: 

- świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, 

- Obiady mają być przygotowywane zgodnie z procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia z uwzględnieniem zapisów określonych w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. z 2020.0.2021 t.j.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. ( Dz.U.2016.poz 1154).w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach . 

c)  Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania obiadów o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości, świeżych, naturalnych, zgodnie z normami bezpieczeństwa i standardami HACCP oraz przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach . 

7. Warunki dotyczące jakości i ilości przygotowywanych posiłków: 

Przy planowaniu posiłków należy uwzględnić zalecaną wartość energetyczną, wielkość posiłków oraz normy produktów dla uczniów w wieku 14-19 lat .Wyklucza się posiłki sporządzane na bazie półproduktów oraz na bazie Fast Food lub mrożonych potraw. 

Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe: 

-zupa: gramatura nie mniej niż 250 ml i kaloryczność nie mniej niż 200 kcal 

-drugie danie: gramatura nie mniej niż 500 gram, kaloryczność nie mniej niż 700 kcal, gramatura wkładu mięsnego lub rybnego nie może być mniejsza niż 150 g na osobę, 

- kompot: gramatura nie mniej niż 250 ml 

- w tygodniu powinien być dostarczony co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym lub rybnym wraz z surówką 

Zamawiający zastrzega, że posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe: 

-jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potrawy nie może się powtarzać w tym samym tygodniu, 

- potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych- konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych, 

-w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone 

-do przygotowania posiłków zalecane jest stosowanie tłuszczów roślinnych, dużej ilości warzyw, w tym nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie soli i cukru, 

- zupy powinny być sporządzane na wywarze warzywno-mięsnym 

- ważna jest estetyka potraw i posiłków 

8.  Warunki dotyczące dostawy posiłków. 

Posiłki powinny być dostarczone gorące, w porcjach, w naczyniach jednorazowych wraz z jednorazowymi sztućcami oraz serwetkami odpowiadającej liczbie obiadów w danym dniu, w sposób zapewniający utrzymanie temperatury w trakcie dostawy oraz w czasie od dostarczenia do wydania posiłku tj. od godz.11.45 do 12.40  każdego dnia. 

Dostawca zapewnia transport posiłków w odpowiednich termosach, zgodnie z wymogami sanitarnymi oraz odbiór odpadów, w każdym dniu dostarczania posiłku. 

 

9.   Sposób oceny ofert. 

Wybór najkorzystniejszej oferty na usługi nastąpi w oparciu kryterium podane w punkcie 4. 

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę, która spełni wymogi formalne zawarte w punkcie 5 oraz opiewa na najniższą kwotę brutto uwzględniającą łączną liczbę posiłków. 

 

10.  Warunki płatności . 

Płatność na podstawie faktury ( rachunku) co miesiąc, po wykonaniu przedmiotu zamówienia.  

Warunki płatności -14 dni od dnia prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury ( rachunku). 

11. Sposób przygotowania oferty. Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy  

a)Oferta sporządzona  w formie pisemnej, w języku polskim, na załączonym formularzu „ OFERTA”- załącznik nr 1 . 

b) Przykładowe jadłospisy na 10 dni- jako załącznik nr 2  

c) Oświadczenie Wykonawcy, że posiada pojemniki/termosy niezbędne do realizacji zamówienia zgodne z wymaganiami HACCP w ilości odpowiedniej do ilości przygotowywanych posiłków; jako załącznik nr 3 

 b) Kopia pozytywnej opinii sanitarnej wydanej przez Powiatową Stację Sanitarno -Epidemiologiczną na użytkowanie lokalu gastronomicznego z cateringiem; jako załącznik nr 4 

c) Kopia aktualnego odpisu z KRS lub innego organu rejestrowego posiadającego wpis o prowadzeniu działalności gastronomicznej z cateringiem jako załącznik nr 5 

 

12. Miejsce i termin składania ofert . 

    Kompletne dokumenty : Ofertę wraz z pozostałymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp., ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2, 36-060 Głogów Młp. 

Z dopiskiem „ Przygotowanie i dostarczenie posiłku; dania obiadowe z kompotem ( zupa lub/i drugie danie) w roku szkolnym 2023/2024,  do dnia 18.08. 2023 do godz. 12.00. 

W przypadku przesyłki pocztą liczy się data dostarczenia przesyłki do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp. Oferty, które wpłyną po terminie oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi  w dniu 24.08. 2023 o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego. 

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

13. Dodatkowe informacje. 

Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela Agnieszka Wiglusz-Zięba –dyrektor Szkoły lub sekretariat szkoły, telefonicznie  lub drogą mailową. 

 tel. 17 789 72 52,  adres mailowy : liceum@glogow-mlp.pl 

 

Zamawiający oświadcza, iż jego milczenie po złożeniu oferty i po upływie terminu wyboru oferenta oznaczonego w pkt 12 oznaczać będzie odrzucenie oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania rozeznania cenowego bez podania przyczyny. 

Załącznik nr 1 - oferta obiadowa

105551